De informatieplicht energiebesparing
voor bedrijven komt eraan!
Heeft jouw bedrijf de erkende
energie-bespaarmaatregelen al genomen?

Over de Wet milieubeheer en de energiebesparingsverplichting

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Op 1 januari 2008 is deze energiebesparingsverplichting gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken.

Aan het Energieakkoord voor duurzame groei van 2013 hebben zich ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbonden. De Energieakkoord-partijen hebben gezamenlijk een totale energiebesparingsdoelstelling van 100 Petajoule (PJ) voor 2020 geformuleerd. Bij de totstandkoming van het Energieakkoord in 2013 werden hoge besparingseffecten verwacht van de naleving van de Wet milieubeheer.

Doelen Energieakkoord niet gehaald

Uit de Nationale Energieverkenning van 2017 (NEV 2017) blijkt echter dat het totale resultaat voor energiebesparing nog 25 PJ achterblijft op het doel zoals dit gesteld is in het Energieakkoord. Deze 25 PJ extra energiebesparing staat gelijk aan circa 1,5 megaton CO2-reductie. Het grootste deel van dit gat wordt veroorzaakt doordat de energiebesparingsverplichting niet wordt nageleefd.

Handhaving moeilijk

Het bevoegd gezag, de provincies en gemeenten en de door hen gedelegeerde Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en Omgevingsdiensten (OD’s), zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Zij geven aan dat handhaving op de bestaande energiebesparingsverplichting moeilijk is. Ten eerste omdat het overzicht ontbreekt welke bedrijven daadwerkelijk maatregelen hebben genomen en ten tweede omdat per bedrijf discussie kan ontstaan over de te nemen maatregelen, waardoor het voor het bevoegd gezag bezwaarlijk is om aannemelijk te maken dat niet aan de verplichting is voldaan.

Ook hebben niet alle bedrijven het besparingspotentieel en de energiebesparingsverplichting op het netvlies. Door dit gegeven, in combinatie met de hierboven aangeduide moeilijkheden in de handhaving, blijft de naleving van de energiebesparingsplicht achter. Bedrijven worden vaak pas tot energiebesparing aangezet wanneer zij daarover worden geadviseerd of het bevoegd gezag langskomt.

Informatieplicht nodig

Het is wenselijk dat de doelen van het Energieakkoord op korte termijn worden bereikt. Doordat de resultaten van de energiebespaarplicht achterblijven, zoals in kaart gebracht in de NEV 2017, dreigen de doelen uit het energie-akkoord voor 2020 niet te worden gehaald. Daarom is het nodig om via de nieuwe informatieplicht energiebesparing op korte termijn de afgesproken duurzame bespaarresultaten te halen.

Blijf de handhaving voor en start direct met besparen