De informatieplicht energiebesparing
voor bedrijven.
Heeft jouw bedrijf de erkende
energie-bespaarmaatregelen al genomen?

Gevolgen voor ondernemers door de informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen blijven verplicht om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. De investeringslasten (de kosten die gemaakt worden om de energiebesparende maatregelen te nemen) veranderen dus niet. Nieuw is dat bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht vallen, verplicht worden vierjaarlijks het bevoegd gezag te informeren over de genomen maatregelen via een digitaal lokel bij RVO.nl.

Dit brengt een lichte toename van de administratieve lasten met zich mee. Deze lasten worden zo veel mogelijk beperkt door de rapportage digitaal te laten plaatsvinden via een e-Loket. Bovendien kost het een bedrijf of instelling ongeveer een dag de tijd om een toezichts- of handhavingsbezoek te ontvangen. Wanneer het bevoegd gezag 80% van de bedrijven en instellingen zou moeten controleren om de besparingsdoelen te halen levert dit het bedrijfsleven een grotere druk op.

Een informatieplicht sluit in sommige gevallen aan bij maatregelen die sommige bedrijven al moeten nemen. Zo moeten kantoren vanaf 2023 door middel van een energielabel aantonen hoe energiezuinig ze zijn, en zijn bedrijven en instellingen nu ook al verplicht om inzicht in hun energiestromen te geven aan het bevoegd gezag.

125.000 bedrijven

Naar verwachting voldoet 80% van de bedrijven door middel van het treffen van de erkende maatregelen. Voor hen is de toename van de administratieve last beperkt tot het melden dat zij deze maatregelen hebben uitgevoerd. De doelgroep waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van uitgaat bestaat uit ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen. Voor het rapportagesysteem zal er aangesloten worden bij bestaande informatiesystemen. Wanneer het bedrijf of instelling niet in kaart heeft welke maatregelen het reeds genomen heeft en welke het nog zou moeten nemen om aan de reeds bestaande wetgeving te voldoen, zal het bedrijf onderzoek moeten doen naar het eigen bedrijfsproces om te kunnen nagaan of alle erkende maatregelen zijn uitgevoerd. Dit zal soms intern gedaan kunnen worden door de verantwoordelijke operator, soms door een externe energieadviseur. De benodigde tijdsbesteding per bedrijf varieert dus.

Afwijkende bespaarmaatregelen

Een deel van de bedrijven en instellingen zal voldoen aan de energiebesparingsplicht door een ander maatregelenpakket dan de erkende maatregelen. Voor deze bedrijven geldt dat zij moeten aantonen dat zij alle maatregelen hebben genomen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen.

Informatieplicht en Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)

Omdat de meeste van deze bedrijven grotere en complexe bedrijven zullen zijn is het aannemelijk dat zij reeds onder de audit-plicht van de Energiebesparingsrichtlijn (EED) vallen. Artikel 8 uit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) verplicht bedrijven met meer dan 250 fte of een jaaromzet van €50 miljoen of meer, en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen om een vierjaarlijkse energie-audit uit te laten voeren. Een onderdeel van deze audit is het in kaart brengen van alle kosteneffectieve maatregelen. Voor het begrip kosteneffectiviteit wordt aangesloten bij de 5 jaar terugverdientijd. Een deel van de bedrijven zal de energie-audit kunnen gebruiken voor de onderbouwing en zal dus alleen hoeven aan te geven dat ze de Erkende Maatregelenlijst (EML) hebben gevolgd en de audit te sturen naar het bevoegd gezag. Een eis die nu ook geldt.

Uitvoeringslasten omlaag, effectiviteit omhoog

Aangenomen wordt dat de uitvoeringslasten zullen afnemen omdat het Rijk de gegevens uit de informatieplicht aan het juiste bevoegd gezag zal verstrekken. Het bevoegd gezag kan op basis van deze gegevens informatie gestuurd toezichthouden en zo nodig handhavend optreden. Niet alle 125.000 bedrijven en instellingen zullen bezocht hoeven te worden. Voor bedrijven en instellingen die niet aan de informatieplicht hebben voldaan of waarvan het bevoegd gezag op basis van de verstrekte informatie aanleiding heeft, zullen van het bevoegd gezag extra aandacht krijgen in de vorm van handhaving of toezicht.

Blijf de handhaving voor en start direct met besparen